15-027 Białystok,  ul. Ogrodowa 10 tel/fax.(85) 7435-841, tel.(85) 7435-457

 

Aktualności

Historia

zadania

Instrukcje

 

Napisz do nasNapisz do nas


 

 

npk     

Badanie odczynu i zasobności gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego

 • Badania są aktualne (ważne) przez 4 lata

 1. Systemy organizacji i dokumentowanie badań

Badania organizowane przez specjalistów terenowych
 • Badania wykonywane są w cyklu 4 letnim. Co 4 lata specjaliści Stacji organizują badania bezpośrednio we wsiach i w gospodarstwach: dostarczają sprzęt (woreczki, laski, druki szkiców pól), udzielają instruktażu i pomocy w sporządzeniu szkiców pól, ustalają termin i miejsce odbioru prób oraz, z upoważnienia dyrektora Stacji, pobierają opłatę za badania za pokwitowaniem;

 • Badania na zgłoszenie grup rolników dla różnych potrzeb (do opracowania programów rolno- środowiskowych, nawożenie i wapnowanie): grupa rolników lub sołtys zbiera chętnych i zgłasza do najbliższego specjalisty terenowego - (patrz wykaz i telefony) lub bezpośrednio do Działu Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa w Stacji;

 • Indywidualne pobranie prób i dostarczenie ich do punktu przyjęć prób do Stacji (możliwość wypożyczenia laski do pobrania prób w Stacji lub w najbliższym Zespole Doradztwa Rolniczego);

 • Możliwe są też zgłoszenia indywidualne do Stacji lub do specjalisty terenowego – do zabezpieczenia potrzeb rolnika w tym zakresie „przy okazji” wyjazdu w pobliski rejon:

 • Gospodarstwa wielkoobszarowe uzgadniają badania z najbliższym specjalistą terenowym lub bezpośrednio w siedzibie Stacji (rozmiar, zakres, proponowany termin oraz warunki płatności).

 • Potrzeby badań interwencyjnych wynikających z niewłaściwego wzrostu roślin, objawów niedoboru składników lub z problemów żywieniowych w produkcji zwierzęcej realizowane są w miarę na bieżąco po ich zgłoszeniu.

 1. Przy pobieraniu próbek do badań należy:
 • Sporządzić ZAMÓWIENIE BADAŃ  z położeniem poszczególnych pól przeznaczonych do badań wraz z otoczeniem (drogi, grunty sąsiadów i inne punkty odniesienia) – na druku, którego wypełniony wzór i druk do wykorzystania znajduje się w dziale „Druki". Rolnicy posiadający wypisy z rejestru gruntów mogą wykorzystać je do lokalizacji badanych pól. W gospodarstwach wielkoobszarowych lokalizacji poszczególnych prób dokonuje się na mapie użytkowych gruntów.

 • Na poszczególnych polach zakreślić zasięgi  poszczególnych prób (1-na próbka powinna reprezentować obszar o jednakowym obsiewie, o zbliżonych warunkach glebowych i koniecznie o jednakowej historii nawozowej). Średnia powierzchnia próbki, przy zmiennych warunkach glebowych, kształtuje się na poziomie około 2 ha. Maksymalna powierzchnia próbki  zgodnie z PN-R-04031 nie może przekroczyć 4 ha - patrz „Instrukcje"
 • Zaznaczone na ZAMÓWIENIU BADAŃ (wypisie z rejestru gruntów lub na mapie), pola wytypowane do pobierania oddzielnych prób należy zanumerować kolejno wzrastającymi numerami, zgodnymi z numerami na woreczkach, w których umieścimy próbki gleby. Jeżeli lokalizacja prób odznaczana jest na wypisie z rejestru gruntów lub mapie - należy  również dołączyć druk szkicu z wypełnionymi rubrykami tj. w zamieszczonej na szkicu tabeli wpisać: kolejne wzrastająco numery prób, ich powierzchnię i rodzaj użytku oraz w odpowiednich rubrykach, dane dotyczące badanego gospodarstwa.

 • Pobrać próbki za pomocą laski glebowej – zgodnie z  instrukcją pobierania. Próbka do badań (złączone 20-40 próbek pierwotnych) powinna odpowiadać określonym wymogom – patrz ”Kryteria przydatności prób do badań”. Należy umieścić ją w czystym woreczku foliowym o numerze zgodnym z numerem na szkicu.

 1. Przy zleceniu badań gleb na zawartość mikroelementów i/lub siarki i/lub próchnicy z próbek pobranych do badań podstawowych należy na szkicu podać następujące informacje: nr pól, z których  wykonać badania w pojedynczych lub złączonych w Stacji próbkach, zlecany ich zakres oraz wnieść stosowną opłatę.

 2. Pobrane próbki wraz ze szkicem pól, zabezpieczonym przed zabrudzeniem i zawilgoceniem w folię, zapakować do reklamówki lub do innego czystego opakowania i dostarczyć w umówione miejsce we wsi (najczęściej do sołtysa) lub przekazać do specjalisty terenowego Stacji.

Postępowanie przy pobieraniu próbek gleby do badań dostarczanych bezpośrednio do punktu przyjmowania próbek OSChR w Białymstoku
 • sporządzić szkic pól gospodarstwa (2 strony) zawierający położenie pól, z których pobrano próbki do badań. Rolnicy posiadający wypisy z rejestrów gruntów lub dysponują ortofotomapami mogą wykorzystać je do lokalizacji badanych pól (kopie map z zaznaczonymi obszarami, z których pobrano próbki dołączyć do szkicu pól gospodarstwa)
 • Na poszczególnych polach zaznaczyć obszary, z których pobrano próbki (jedna próbka powinna rezprezentować obszar o jednakowym obsiewie, o zbliżonych warunkach glebowych i koniecznie o jednakowej historii nawozowej). Średnia powierzchnia próbki, przy zmiennych warunkach glebowych kształtuje się na poziomie ok. 2 ha. Maksymalna powierzchnia próbki zgodnie z PN-R-04031 nie może przekroczyć 4 ha
 • Pola wytypowane do pobierania oddzielnych próbek należy kolejno ponumerować, zgodnie z numerami na woreczkach, w których umieścimy próbki gleby. W zamieszczonej na szkicu tabeli wpisać: wzrastająco numery próbek, powierzchnię oraz rodzaj użytku. Uzupełnić również dane dotyczące badanego gospodarstwa.
 • Pobrać próbki za pomocą laski glebowej - zgodnie z instrukcją pobierania próbek glebowych - 2 strona Zamówienia badań.  Próbka do badań (złączone 20-40 próbek pierwotnych) powinna odpowiadać określonym kryteriom - patrz KRYTERIA.
 • Próbkę umieścić w czystym foliowym woreczku o numerze zgodnym z numerem na szkicu/mapie.
 • Próbki dostarczyć osobiście lub pocztą do PUNKTU PRZYJMOWANIA PRÓBEK OSChR w Białymstoku, pokój nr 1 /parter/ - tel. 85 7435841 w.26 e-mail: mmikolajczyk@schr.gov.pl
UWAGA! Po otrzymaniu przesyłki z próbkami Stacja wystawia zlecenie, które jest przesłane zleceniodawcy do opłaty.

Podanie pełnych danych teleadresowych oraz wyraźne uzupełnienie dokumentów znacząco przyspiesza proces.

 

 

                        .: Webmaster :.