15-027 Białystok,  ul. Ogrodowa 10 tel/fax.(85) 7435-841, tel.(85) 7435-457

 

Strona główna

Aktualności

Historia Stacji

Zadania Stacji

Rejon obsługiwany przez Stację

Aktualny cennik

Oferta Stacji

Instrukcje

Druki i formularze do pobrania

Jak się z nami skontaktować

 

Napisz do nasNapisz do nas


 

 

Wybrane opłaty za zadania wykonywane przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2014r. poz. 1210)


 

ZAKRES ANALIZ

OPŁATA z VAT

1

Badanie odczynu i zasobności gleb w fosfor, potas i magnez dla potrzeb doradztwa nawozowego wraz z ustaleniem zalecanych dawek wapna 

linia
zasady badań

instrukcja pobierania 
wzór - ZAMÓWIENIE BADAŃ  - szkic pól gospodarstwa
druk - ZAMÓWIENIE BADAŃ - szkic pól gospodarstwa
druk - ZAMÓWIENIE BADAŃ - szkic pól gospodarstwa (osobiście lub pocztą)

15,25 

zł/próbkę

2

Badanie odczynu i zasobności w fosfor, potas i magnez gleb sadowniczych (plantacje jagodowe, krzewy i sady)
 

linia
instrukcja pobierania 

sadownicza karta informacyjna
karta informacyjna - przed założeniem sadu

13,12 zł za każdy poziom

+ 2,13 zł plan wapnowania za kwaterę - dotyczy badań bez zlecania opracowania zaleceń

3

Badanie gleb, ziem, podłoży ogrodniczych, wód i pożywek dla potrzeb doradztwa ogrodniczego (pH w H2O, zasolenie, azot azotanowy, fosfor, potas, wapń, magnez i chlor) 

linia
instrukcje pobierania prób ogrodniczych

52,48 zł/próbkę

4

Opracowanie zalecenia nawozowego w ogrodnictwie i sadownictwie

linia
ogrodnicza karta informacyjna
sadownicza karta informacyjna
karta informacyjna do próbek gleby pobranych z pola pod sad lub krzewy

18,75 zł/zalecenie

5

Badanie gleb na zawartość mikroelementów w rolnictwie, ogrodnictwie i sadownictwie:

 

 

 

 • Miedź, mangan, cynk i żelazo

34,99

zł/próbkę

 • Bor, miedź, mangan, cynk i żelazo

52,48 

zł/próbkę

6

Badanie laboratoryjne azotu mineralnego w glebie (poziomy: 0-30, 31-60 i/lub 61-90 cm) pozwalające na ocenę: potrzeb nawożenia azotem oraz skutków środowiskowych nawożenia lub przy budowie zbiorników i płyt obornikowych 

linia

instrukcja pobierania

 

 • Badanie N min z 3 poziomów: 0-30, 31-60 i 61-90 cm, wraz z pobraniem: fermy, ocena skutków środowiskowych, w tym również z terenu i najbliższego otoczenia budowanych zbiorników na gnojówkę/gnojowicę i/lub płyt obornikowych

107,47 zł/za 3 próbki z warstw określonych w metodzie badawczej

 • Badanie N min z 3 poziomów: 0-30, 31-60 i 61-90 cm wraz z oceną zawartosci N w profilu glebowym - cele badań jak wyżej bez pobrania
51,23 zł
 • Badanie N min z 2 poziomów: 0-30, 31-60 cm, wraz z pobraniem i oceną zawartosci N w profilu glebowym - dla potrzeb ustalenia dawek azotu
74,36 zł
 • Badanie N min z 2 poziomów: 0-30, 31-60 cm, bez pobrania i z  oceną zawartosci N w profilu glebowym - dla potrzeb ustalenia dawek azotu
36,87 zł
 • Badanie N min z 2 poziomów: 0-30, 31-60 cm wraz z oceną zawartości azotu w profilu glebowym, bez pobrania, z ustaleniem dawki azotu
45,62 zł

7

Inne badania gleb dla potrzeb praktyki rolniczej i ogrodniczej:

 

 

 

 

 

 • Badanie S-SO4 w próbce przygotowanej do badań na pH i makroelementy
46,86 zł
 • Badanie S-SO4 w oddzielnej lub w łączonej  próbce z kilku prób do badań na pH i makroelementy
53,11 zł
 • Badanie próchnicy z 1 próbki przygotowanej do badań na pH i makroelementy
34,36 zł
 • Badanie próchnicy w oddzielnej lub w łączonej próbce z kilku prób do badań na pH i makroelementy
40,61 zł

8

Badanie laboratoryjne gleb pod stosowanie osadów ściekowych – zakres wymagany Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010 roku: pH, skład granulometryczny, P2O5, ołów, kadm, chrom, miedź, cynk, nikiel i rtęć – bez pobrania próbki

460,54

zł/próbkę

Analizy jak wyżej - z pobraniem próbki 479,29
zł/próbkę
Gleba pod osad - pH i skład granulometryczny 53,11 zł

9

Inne badania właściwości fizykochemicznych gleb (cennik w Stacji)

 

 

 

 

 

 • Oznaczenie składu granulometrycznego gleby laserowym miernikiem  cząstek  z próbki przygotowanej do innych badań

37,49 zł

 • Oznaczenie składu granulometrycznego gleby laserowym miernikiem  cząstek  z oddzielnej próbki
46,86 zł
 • Oznaczenie kwasowości hydrolitycznej i wymiennej

tel.

(85) 7435841 w.26


 • Oznaczenie sumy zasad wymiennych
 • Oznaczenie kationów wymiennych (Ca, K, Mg, Na)

10

Badanie osadów ściekowych – zakres analiz fizyko-chemicznych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z 13.07.2010 roku: pH, sucha masa, substancja organiczna, azot ogólny i amonowy, fosfor ogólny, wapń i  magnez  oraz metale ciężkie: kadm, chrom, miedź, nikiel, ołów, cynk i rtęć

716,74

zł/próbkę

Analizy jak wyżej - z pobraniem próbki i atestem 859,20 zł

11

Badanie jakości nawozów mineralnych i wapniowych – opłata zależna od zakresu analiz i rodzaju nawozu – cennik dostępny w Stacji

(85) 7435841 w.26

12

Opiniowanie planów nawożenia dla ferm - stawki urzędowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014r. – Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2014r. poz. 1131. Usługa nie objęta podatkiem VAT 

7,11 zł/gatunek rośliny na powierzchni do 4,0  ha.

Opracowanie planu nawożenia. Opłata podana obok dotyczy pola, za które uważa się powierzchnię użytków rolnych nie większą niż 4,00 ha lub każdą uprawę jednego gatunku rośliny uprawnej na powierzchni nie większej niż 4,00 ha.  8,75 zł pole  o pow. do 4 ha

13

Badania  związane z eksportem owoców i warzyw do Fedarcji Rosyjskiej

 

Badanie azotanów i azotynów 109,35 zł/próbkę
Pobranie próbki produktów roślinnych 37,49 zł/próbkę
Sporządzenie dodatkowych egzemplarzy sprawozdania z badań 3,75 zł /egz.
14 Inne prace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • pobieranie próbki gleby (do doradztwa dla upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych, pod osady i inne)

 

 - warstwa wierzchnia

18,75 

zł/próbkę

 - warstwa orna + podglebie (lub tylko podglebie)

37,49

zł/próbkę

 - warstwa orna + podglebie + głębsze warstwy (lub tylko głębsze warstwy)

56,24

zł/próbkę

 • pobieranie próbki materiału roślinnego lub paszy

37,49

zł/próbkę

 • pobieranie próbki osadu ściekowego

104,97 zł/próbkę

 • pobieranie próbki nawozu naturalnego stałego (obornik, pomiot ptasi)

104,97 zł/próbkę

 • pobieranie próbki nawozu organicznego lub organiczno-mineralnego

104,97 zł/próbkę

 • pobieranie próbki nawozu naturalnego płynnego (gnojówka, gnojowica)

209,95 zł/próbkę

 • pobieranie próbki wody pod powierzchnią gleby

56,24 zł/próbkę

 • pobieranie próbki nawozu mineralnego płynnego
87,48 zł/próbkę

 

 

 

                        .: Webmaster :.